Batymetria.pl

Jezioro Seksty

4.2.17. Jezioro Seksty

4.2.17.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004

4.2.17.2. Mapa turystyczna ExpressMap „Śniardwy” skala 1:30 000, ExpressMap Warszawa 2001

4.2.17.3. Mapa topograficzno - turystyczna „Jezioro Śniardwy. Mapa Żeglarska” skala 1:25 000, Centrum Kartografii, Warszawa 2004


Kotwica

4.2.17. Jezioro Seksty

Jezioro położone jest przy wschodniej granicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Piskiej. Stanowi największą zatokę jeziora Śniardwy, położoną na południu największego jeziora w Polsce. Powierzchnia zbiornika wynosi 796,0 ha. Seksty zbliżone są swoim charakterem do jeziora Śniardwy, z tym że o wiele mniej tutaj kamienistych wypłaceń. Średnia głębokość akwenu wynosi 2,6 m. Poprzez Kanał Jegliński akwen ma połączenie z jeziorem Roś i rzeką Pisą. Od północy Seksty łączą się z jeziorem Śniardwy płytką i wąską cieśniną zwaną Bramką Seksteńską. Od północno - zachodniej strony wody zbiornika łączą się z jeziorem Kaczerajno.

Brzegi jeziora w przewadze są niskie i podmokłe. Od zachodu są nieco wyższe i pokryte lasami Puszczy Piskiej. W pozostałych stronach przeważają tereny pokryte pastwiskami i łąkami. Strefa przybrzeżna porośnięta jest roślinnością wodną. Pas jej jednak nie jest jednak zbyt szeroki, sięga 5 - 15 m od brzegu.

Na obrzeżu południowych krańców jeziora położona jest wieś Karwik, na krańcach północnych z kolei wieś Zdory.

Dla jeziora Seksty przeanalizowano trzy mapy (jeden plan głębokościowy, jedna mapa turystyczna oraz jedna mapa topograficzno - turystyczna).


Kotwica
4.2.17.1. Plan głębokościowy, IRŚ, Olsztyn 2004


Rysunek 85. Plan głębokościowy jeziora Seksty

Źródło: Wielkie Jeziora Mazurskie. Południe, IRŚ, Olsztyn 2004


Charakterystyka głębokościowa jeziora przedstawiona została między innymi za pomocą izobat. Na jeziorze oznaczono linie łączące punkty o tej samej głębokości wynoszące kolejno 1 m, 3 m i 5 m. Średnia głębokość jeziora wynosi około 2,6 m. Innymi metodami wykorzystanymi do opisu charakterystyki głębokościowej jeziora Seksty jest oznaczenie miejsc o charakterystycznej głębokości, a także stopniowanie kolorystyki na mapie. Głębokość maksymalna, zaznaczona na mapie wynosi 9,3 m. Miejsce to występuje w zachodniej części akwenu, na początku przewężenia, które prowadzi na jezioro Kaczerajno. Poza obszarem przybrzeżnym, brak płycizn na obszarze akwenu.

Brak danych na temat występowania na jeziorze wysp. W części północno – wschodniej znajduje się wyraźnie wyróżniająca się zatoka. Brak jednak informacji na temat jej nazwy.

Informacjami, które można znaleźć na mapie są dane na temat zalesienia okolic przybrzeżnych jeziora oraz roślinności występującej u jego brzegów. Jezioro od zachodu otoczone lasami, od pozostałych stron głównie pastwiskami i łąkami. Strefa przybrzeżna akwenu w całości porośnięta oczeretem (sitowiem). Znaleźć można również informacje na temat ukształtowania brzegów jeziora. Od zachodu gdzieniegdzie występują skarpy, od pozostałych stron teren płaski. Na mapie zawarte są także nazwy miejscowości, znajdujących się na obrzeżach jeziora (na krańcach północnych miejscowość Zdory, na krańcach południowych Karwik). W części południowo – wschodniej jeziora wypływa Kanał Jegliński łączący jezioro Seksty z jeziorem Roś.


Kotwica

4.2.17.2. Mapa turystyczna ExpressMap „Śniardwy” skala 1:30 000, ExpressMap Warszawa 2001

Rysunek 86. Mapa turystyczna jeziora Seksty

Źródło: Śniardwy skala 1:30 000, ExpressMap, Warszawa 2001


            Charakterystyka głębokościowa jeziora przedstawiona została za pomocą izobat, których wartości łączą punkty kolejno o głębokościach 1 m, 2 m i 5 m. Brak zaznaczenia miejsc o charakterystycznych głębokościach, a także zastosowania stopniowania kolorystyki. Na akwenie nie występują żadne wyspy. W części północno – wschodniej znajduje się wyróżniająca się zatoka, ale brak danych na temat jej nazwy.

            Na mapie można znaleźć informacje na temat ukształtowania brzegów jeziora, a także roślinności w strefie przybrzeżnej i wokół jeziora. W części południowo – zachodniej brzeg stromy, na pozostałym terenie płaski. Strefa przybrzeżna akwenu w całości porośnięta oczeretem. Jezioro od zachodu otoczone lasami, od wschodu i południa głównie mokradłami, pastwiskami i łąkami.

            Na mapie zaznaczone są miejscowości leżące nad jeziorem wraz z ich nazwami, a także informacje na temat miejsc do biwakowania, bindug, punktów widokowych i leśniczówek. W części południowo – wschodniej znajduje się Kanał Jegliński, który po przejściu przez Śluzę Karwik łączy się z jeziorem Roś. W części północnej natomiast przewężenie o nazwie Bramka Seksteńska łączące Seksty z jeziorem Śniardwy.


Kotwica

4.2.17.3. Mapa topograficzno - turystyczna „Jezioro Śniardwy. Mapa Żeglarska” skala 1:25 000, Centrum Kartografii, Warszawa 2004


Rysunek 87. Mapa topograficzno – turystyczna jeziora Seksty

Źródło: Jezioro Śniardwy. Mapa Żeglarska skala 1:25 000, Centrum Kartografii,

Warszawa 2004


            Analizując mapę żeglarską zauważyć można, że mapa odznacza się dużym zagęszczeniem oznaczenia miejsc o charakterystycznej głębokości. Największe wartości analizowanego elementu występują w części centralnej jeziora (powyżej 6 m). Głębokość maksymalna zaznaczona na mapie wynosi 7,5 m i miejsce to znajduje się w części zachodniej akwenu, od południowej strony Wyspy Kaczor. Jezioro Seksty charakteryzuje się brakiem płycizn. Na mapie, poza obszarem przybrzeżnym, brak miejsc gdzie głębokość spada poniżej 2 m. 

            Charakterystyka głębokościowa jeziora przedstawiona została nie tylko poprzez oznaczenie miejsc o charakterystycznych wartościach głębokości, ale także za pomocą izobat oraz stopniowania kolorystyki mapy. Na mapie przedstawiono tylko dwie linie łączące miejsca kolejno o głębokościach 2 m oraz 5 m. Głębokość poniżej 2 m wyróżniona została kolorem innym niż pozostała część obszaru jeziora.

            Na akwenie nie występują żadne wyspy. W części północno – wschodniej leży zatoka o nazwie Zatoka Zdorska. 

            Na mapie znaleźć można informacje na temat roślinności strefy przybrzeżnej oraz wokół akwenu, a także na temat ukształtowania brzegów jeziora. Po wschodniej stronie jeziora, brzeg miejscami stromy. Pozostałe tereny płaskie, częściowo podmokłe. Strefa przybrzeżna jeziora w całości porośnięta oczeretem. Tereny wokół jeziora od zachodu i północy porośnięte lasem, od wschodu pokryte głównie łąkami i pastwiskami.

            Na mapie zaznaczony jest również końcowy fragment szlaku żeglarskiego biegnącego przez jezioro Śniardwy na jezioro Seksty.

            Znaleźć można informacje na temat miejsc do biwakowania, leśniczówek, bindug a także punktów geodezyjnych z opisem. Zaznaczone są też leżące w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu miejscowości i ich nazwy.Copyright © DAP, Designed by INFEO.